Adatkezelési tájékoztató

Az Agrár Auditker Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. 

Az Agrár Auditker Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Az adatkezelő 

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője az Agrár Auditker Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 24.) 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és 

időtartama 

Az Agrár Auditker Kft. kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok). 

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal 

kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése 

(statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá 

felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél). 

Az Agrár Auditker Kft. a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, információbiztonsági célra két évig kezeli. 

Az Agrár Auditker Kft. honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookiekat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja. 

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és 

használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag 

statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel. 

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés 

befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban. 

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [GDPR 4. cikk 11. pontja, 6. cikk (1) a) pontja és a 7. cikk, az adatkezelés időtartama tekintetében az GDPR 5. cikk (1) e) pontja]. 

Az adatkezelés helye: 

9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 24. 

Az adatokhoz hozzáférők köre 

Az adatok kezelésére kizárólag az Agrár Auditker Kft. erre felhatalmazott munkatársa jogosult. 

Az adatkezelő az Agrár Auditker Kft., a Honlap üzemeltetője. 

Az Agrár Auditker Kft. adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. 

A honlap adatkezelése 

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. 

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata 

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerint az érintett hozzájárulása. 

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év 

adattárolás módja: elektronikus